Of Baruu

Of baruu barbaadeen
Barbaadee of-arguueenyu akkan ta’e
ammam akkan ga’ubarbaade of-baruu
fedheeto of-arguu

Jedhee of-gaafadhe
Ani egaa eenyu annii?
Suuraa koo hiriirsee
fuuldura koo guutee
gaafa daa’imaarraa anga har’aa tarreessee
of-baruu shaakale suuraan of-fakkeesseee
Suurota koo laalee anayyu na dhibe
Gaafa dura xiqqoo, akkasan fakkadha
har’a immoo ani kana
kanadhan fakkadha
ammuma umuriin ol siqu, guddadhee
dulloomaa deemuu koo, achi-irratti ubadhe
Gaaf’iin koo san miti, deebii llee hin argannee
Garuu….
Waayee suuraa kana maafan jalaa hin fixnee
Jedhe ofiin haasayee
Takka ofitti kolfaa, takka immoo sesseeqaa
Suuraa babbareedaa, fofokkisa meeqaa
hiriyoota koo durii warra ennaa joollumma
uccuule bututtuu ennaa hin qabnee umaa
Gaafa kootiif surree gaafa karabaataa
Gaafa kabajamnee, asi goraa waadhugaa
Maloo maloo goraa
Ammas goruu baattu gala kana baataa?
firri ollaan marti”” na gaafataa
Waa dhugaaf waa nyaachaa gabaa dhadhaabacha
kana hunda achi irraa, argadhee dubbisee
Ammaa of hin barree gaaf’ii koo ani eenyuu?
Yoom ofii deebisee?
of safarun qaba of baruun barbaada
Ani eenyuu, ani eenyu?
suuraan tarree galchee, ani ilaale sni
natti himu hin dandeenye akkan ta’e, eenyuu ani
of-soqachuun qaba of baruun barbaadaa
of-baasee of arguu amma ani eenyuu?
of maadaalee ol bayee madaallii gubbatti
250lb madalliin dubbatti
ammaman dheeradhaa? jedhee of safaree
6,8″ hima wadaroon jaraallee
achiisi of illaalee ammas of hin barrree
ani eenyu akkan ta’e eenyu naa hima ree

dubbadhe of-warabee sagalee koo dhagayee
ittuu of wallaale ittuu of harkaa bayee

Mee warri of-beektanii akkamiin of bartanii?
galata arattuu yoo naalleen himtananii

Taa’ee waa yaadadheen gabatti qajeele
Ofi ilaalii bali’aa afur bitee galeee
Kallattii afuriin ofitti naannesseee
daawadhee of-arge keessatti of ilaalee
sochii qaama heddu keessatti taasisee
Gadi, taa’ee
ol, ka’ee
duubaa,… duratti deemee
akkan waa rukutuu
ofittis hakeeke
naamusa godhadhee ta’ee ammoo of laalee
seeqee ilkaan koo keessa
funyaan koos micciiree
waan hin himine hunda godhee of-madaalee
Waanan baruu fedhe ammayyuu wallaale.

By Getinet D.Eba

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 10/10/2012, in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s