Waammicha FDG Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuunvarsiitii Jimmaa,

Muddee  14,2012 Qeerroo Yuuniversity Jimmaa

Haala Uummanni Oromoo fi walgii gala biyyi Ethiopia keessa jiru irratti Muddee 02,2012 irraa eegalee  hanga har’aatti sadarkaa adda addaatti marii bal’aa erga gaggeesineen booda waamicha FDG Oromoota bakka mara jiranii fi addatti ammo manneen barnootaa armaa gadiitti tuqaman keessa jiraniif waamicha keenya dabarsina.

Oromiya

1, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Ambootiif, 24. Baratootaa Oromoo Yuunvaesiitii Bar Daariif,

2, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Wallaaggaaf, 25, Baratootaa Oromoo yuunvarsiitii Maqaleetiif,
3, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Adaamaaf, 26, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Goondoriif,
4, Baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinneef, 27, Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Aksumiif,
5, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii HarooAmmaayyaaf,
6, Baraatoota Oromoo Yuunvarsiitii Hawwasaaf.
7, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Maddaa Walaabuuf,
8, Baratoota Oromoo Yuunvarsiitii Bulee Horaaf,
9 Baratota Oromoo Yuunvarsiitii Mattuuf,
10,Baratootaa Oromoo Yuunvarsiitii Gimbiif.
11, Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaaf,
12, Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Mattuuf,
13, Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Neqemteef,
14, Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsiisotaa Shaambuuf,
15,Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Asaallaaf.
16, Baratoota Oromoo Koolleejjii Barsisotaa Baalee Roobeef,
17, Manneen Barnotaa Sadarkaa lammaaffaa fi Tokkooffaa Gutummaa Oromiyaa keessaa jirtaan Hundaaf!,
18, Kolleejjootaa Dhunfaa Oromiyaa kessaa jirtaan Hundaaf,
19 , Barsisotaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irraa barsiisaa jirtaan Hunadaaf,
20, Hojjetootaa Ilmaan Oromoo Waajjiraalee garaagaraa keessaa hojjetan hundaaf,
21, Poolisotaa Humna itti biyyaa Ilmaan Oromoo Hundaaf,
22, Ummaataa Oromoo Biyyaa Keessaa fi Biyyaa Ambaa Jirtaan Hundaaf,
23, Sabaa fi Sab-Lammotaa Biyyaa Keenyaa hiree nu fakkataa qabdaanii fi kanneen mirgii keessaan dhiitamaa jiruu hundaaf, waamicha FDG garbummaa yeroo isinii fi uummata keenya  Oromoof dabarsinu qabxiilee bu’uura armaan gadii bu’uura godhachuudhani,

1, Ummaannii Oromoo Biyyaa Abbaa isaa keessaattii kabajamuu mirgaa namummaa fi kabajamuu mirga dimookiraasii dhabuun yeroo irraa gara yeroottii mana hidhaa garaagaraattii guraamaa waan jiruu fi siyaasaa biyyaa Ethiopia jedhamtuu fi sirna TPLF fi EPRDF’n hoggaanamuu keessatti Aangoo tokkoolee kan hin qabnee ta’ee waan argameef bulchiinsaa mataa keenyaa bulchiinsaa Mootummaa Oromiyaa waliin hundeeffaachuun dirqamaa ta’ee waan jiruuf,
2, Ummaanni keenyaa naannoo Finfinnee jiraatu mootummaan EPRDF fi TPLF qabeenyaa isaa lafa Investerotaa biyyotaa alaattii gurguraachuun Ummaanni keenyaa balaa hamaa keessaa seenuun jireenyaan gadoo ta’ee rakkinaa hamtuu keessaa waan jiruuf, mirgaa abbaa qabiyyee lafaa ummataa keenyaa mirkaneessuun waan barbaachiseef,
3, Oromoon miliyoonattii lakkaa’aman quuqamaa sabbummaa isaanii qabachuu qofaan balleessaa tokkoo malee mana hidhaa biyyaattii garaagaraa keessaattii dararaamaa waan jiraaniif atattamaan akka hiikamanii maatii isaaniittii dabalamaniif dhiibbaan keenyaa barbaachisee waan argameef!,
4, Oromiyaa keessaattii fi guutummaa biyyaattii keessaattii mirgi gurmaa’uu,mirgi press, mirgii barnotaa, mirgii siyaasaa, mirgii amantaa , mirgii waaldaalee akka barsisotaa fi waldaa walgargaarsaa akkaa Maccaa fi Tuulaamaa, mirgii afooshaalee garaagaraa illee sarbamee waan jiruuf, Mirgoota kanaa kabachiifachuuf asiin fulduraa karaa nagaa fi kallaattii garaagaraan yaaliin godhamaa turee deebiin isaa hidhaa fi ajjeechaa, biyyaa itti dhalataan irraa arii’amuu waan ta’eef mirgota kana kana kabachiifachuuf warraaqsi fincila diddaa garbummaa [FDG]barbaachiisee waan argameef waamichaa isinif gochuuf dirqamne.
5. Mirgii Sabaa fi Sab-lammotaa biyyattii wal qixaa kabajamaa waan hin jirreef, mirgoota sabaa fi sablamootaa wal qixaa kabaachiisuu fi sabaa fi sablammoonnii biyyaattii Hiree isaanii hangaa ofiin murteeffatanitti caarraa mirga isaan qaban kabachiisuun waan barbaachisee fi aadaa walkabaajuu fi wal wajjiin jiraachuu guddisuu fi dagaagsuun waan
barbaachiseef waamichaa isinif goochuun FDG gaggeessuun mirgaa keenya akka kabachiifannuuf wamichaa godhamedha.
6. Godinaa Gaanfaa Afrikaattii dimookiraasii dhugaa fi karaa nagaa aangoo walittii kennuu fi wal irraa fudhachuun dhaabamee sirnni abbaa irruummaa fi bulchiinsaa nama tokkee fi afaan qawween mirga ummata baldhaa ukkaafamaa waan jiruuf gamtaan kaanee dimokraasii dhugaa godina gaanfa Afrikaa keessatti ijaaruuf waan barbaachiseef roga kanaan aduunyaan akka nu cinaa dhaabbatu gaaffi mirgaa fi dimokraasii dhagaa ijaaruuf barbaanne waan dirqii ta’eef,

7. Biyyaa Ammaa Ethiopia jedhamtee yaamamtu kana keessattii baay’inaan ummaanni Oromoo walakkaa bay’inaa uummata biyyattii ol ta’ee utuu jiruu, kanaa biraan Qaabeenyaan Oromiyaan Qabduu lafee dugdaa biyyaattii ta’ee utuu jiruu, yeroo ammaa kanattii ummanni guddaan kun aangoo kan hin qabnee fi biyyaattii kessaatti hiree tokkollee murteeffaachuun kan hin daandeenyee ta’ee utuu jiruu, Ummaanni Oromoo mirgotaa sabaa fi sablammiilee kabajee mirgaa isaa kabachiifachuun hiree isaa murteeffaachuun dirqama ta’ee waan argameef Ilmaan Oromoo sadarkaa garaagaraa irraa jirtan qabxiiwwaan kanaa bu’uuraa godhachuun gara Bilisummaa sabaa keessaanittii akka dirmaataan waamichaa keenyaa yeroo dabarsinuu dirqamaa lammummaa fi Oromummaa nutti dhagaamee jiruuf gamtaan kaanee mirga keenyaa haa kabachiifannuun dhaamsaakeenyaa guyyuu hundaati!.
Injifannoo Ummata Oromoof!

Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo University Jimmaa,

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 17/12/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s