Oromiyaan Oromummaafi Tokkummaadhaan 2013tti Tarkaanfatti

Afaan Oromoo

kana keessatti, hayyoonni duradeemoon Oromoo lama, Piroofeesar Dok. Asafaa Jaalataafi Pirofeesar Dok. Mahaammad Hasan, seenaafi hawaasummaa Oromummaarratti dubbatu. Dok. Asafaa Jaalataa mataduree, “Oromummaa Bebbeekisisuufi Ijaaruu,” jedhuratti waraqaa dhaleesse/dhiyeeche. Dok. Mahaammad Hasan immoo mataduree, “Seenaa Keenyarraa Baruun Karaa Kamiin Oromummaa Jabeessina” jedhuratti dubbate.

Asafaa Jaalataa jamaatti/hirmmaatotatti kan beekisise Obbo Abarraa Tafarraati,  dubbi-laaffisaa (moderator) gameessa waltajjii Oromummaa. Obbo Ahmed Huseen, manguddoofi hayyuun kabajamaa Oromoo, Dok. Mahaammad Hasan jamaatti/hirmmaatotatti beekisise.

Jamaan (hirmaattonni) galma keessa ture dhumarra olka’ee dhaabbachuun dinqisiifannoofi kabaja Oromummaafi dhiyeessitootaf qaban mul’isan. Kuni Oromummaan umna Oromoo hunda akka biyya tokkotti sochoosu danda’u ta’uu calaqqise.

Galmeen vidiyoo kuni iddo “Waltajjiin Oromummaa,” itti raawwatetti waraabbame. Waltajjichi guyyaa tokko guutuu fudhate. Hirmaattonnis hojii gamtaatti (workshop) hirmaatanii jiru. Walmari’achuun kuni Howard University tti Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo Washington DC’tiin saganteeffamee dhiyaate gaafa Fulbaana 1, 2012. Galakkisini viidiyoo kanaa kan tureef sababii teekinika uunkafi dabarsa vidiyoorraa kan ka’e. Kana akka kennaa isa guddaa wagaa haaraatti fudhadhu.  Oromummaa labisi, tamsaasi. Oromiyaan hammannaa Oromummaa hunda keenya tokkoomsuun haajiraattu, haa hojjettu. Oromummaan eenyummaa uumaadhaan arganne kan eenyummaa xixiqqoo kaan of jalatti hammatu. Oromummaan akka gaaddisa Odaa Oromoonni gabrummaa didan jalatti boqotani.
————————————————————————–

English

Oromia Marches into 2013 with Oromummaa and Tokkummaa

In this video, two leading Oromo scholars, Professor Dr. Asafa Jalata and Professor Dr. Mohammed  Hassen speak on the historical and sociological aspects of Oromummaa.

Dr. Asafa Jalata spoke on the topic titled: “Promoting and Developing Oromummaa.” Dr. Mohammed Hassen spoke on the topic: “Learning from Our History is the Key for Revitalizing Oromummaa Asafa Jalata was introduced by Obbo Abera Tefera, a seasoned moderator for the Oromummaa Forum. Obbo Ahmed Hussein, a  respected and knowledgeable Oromo elder,  introduced Dr. Mohammed Hassen.

The audience showed their appreciation for Oromummaa and the presenters with standing ovation at the end.  This showed Oromummaa is the power that unites and energizes Oromia as a nation.

This documentary was filmed at the “Oromummaa Forum,” a day-long seminar/workshop organized by the Oromo Community of Washington DC. The seminar was held at Howard University on September 2012. The release of this video was delayed because of video  format and transfer issues. Consider this the most valuable gift for the 2012 Holiday season from Oromo Press. Spread the word of Oromummaa. Let Oromia live and act in the spirit of Oromummaa that unites us all, as an overarching national eenyummaa/identity .

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 21/12/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s