Imimmaan Qeerransaa

Bara durii sana yeroo heerri ture
Saba guddaa tokko tu mootummaa ijaare
Oyiruu miidhagaa caffee cuqilisaa
Kuduraa fi fuduraa waa marti lalisaa.
Kan nyaatamu marqaa kan dhugamu booka
Martuu ofitti boona badda-daree fi dakaa.
Ilaa-fi-ilaameetiin namni wal kabajee
Kan ballesse adabee isa tolche jajee
Hunduu dhaggeeffate haasaa abbaa Gadaa
Seera waliin mura ta’ee jala odaa.

Booda buudaan bartee waa’ee saba sanaa
Moofaa itti guurratte ijaarrate mana
Odaan murmuramee akkuma daggalaa
Qabeenyi samamee mana keessaa fi alaa.
Heerri sirna Gadaa heeraa ta’uun hafee
Kan ormaatti laaqamee aadaa boonsaan laafee.
Kan hundarra caaluu eenyummaan haqamee
Abbaan Gadaa gaddee bokkuun owwaalame .

Jallina akkasii goototi argani  

Heera deebisuudhaaf daggala seenani.

Maatii fi jiruusaanii osoo hin ilaalani
Oromummaa tursuuf wallaansoo eegalani.
Goota boonaa sana kan diinni illee beektu
Lammiif fi maatiin isaa maaliif hin yaadatu!

Maaliif waliin teenyee maqaasaa hin farfannu!
Maaliif yeroo mara hin galatteeffannu!
Corannee Illilli, daraara arfaasaa
Maaf hin faayyeessinu bakka awwalasaa!
Maqaa ijjoolle keenyaa kan gootaan moggaafnee
Seenaa boonsaa sana itti dabarsineee
Qubee gooti eegale yoo beekne barsiifne
Yoo hin beekne barannee!
Maaliif ruhii gootaa hin galatteeffanne?

Warabeessi fi waangeen, wawwacoofi dhaddeen
Eenyummasaa hin beektu 
beekufis hin feetu

Gaaf-mara shira marti dhugaa gootaa awaalti.
Bineensaan marfamee sobaan dararamee
Akka hin jirre ta’ee yeroo gooti boo’u
Imimmaan qeerransaa e enyu tu isaaf qeensa?
Bakka yaadu hafee hamileensaa laafee
Humnisaa dadhbee hannisaa yoo dhabe
Akka bara duri barooduu yoo dhisie

Akka waan daboomee afaansaa yoo use
Bakka ciisu cisee tooftaan yaada kuusee
Ni muuxatee malee, goota dhalcha malee
Akka baala raafuu gooti du’ee hin hafu!

Ofirra buqqisuuf qarriffaa fi Ilkee
Ilbisa fi tisiisa dhiiga xuuxxuu bookee
Qeensa lafee seenuu miila mataa yaabu
Gaddidduu eenyummaa summii akka qaajjabbuu
Martuu itti dabee abjuunsa abjuu ta’u
Gooti seenaa qabu yeroo ciisee boo’u
Imimmaan kan leencaa eenyutu isaaf qica?
Cumaa fi dhiiga isaa hadhooftuu fi dafqasaa
Gaanii fi xuwwee seenaatti eenyu tu isaaf kuusa
Maqaa goota sanaa boolla keessaa baasa?
Dhugaa goota kanaa eenyu tu dhugaa ba’a?
Awwala gararraa eenyu tu isaa ka’a?

Nuhoo gargar deemna Zayita fi bishaan taanee
Adda addummaa raajina waa huuba funaannee
Borana fi Gujii, Arsii fi Baalee
Karraayyuu fi suluultaa, Kamisee fi Jillee
Ilu-Abbaa Boor Jimmaa, Beddeellee fi Gommaa
Ziwayii, Tulluu-Boolloo, Bishooftuu fi Adaamaa
Harargeen akkasi Carcari fi Baabbillee
Lammii fi dhiiga keenya utu dibnu cilee
Wallaggaa fi Shawwaa, Horroo fi Gimbii jennee
Utuu wal-qoqqoddnu eegee taanee hafne!

Goota onnee madaa kan hin beekne sodaa
Abjuunsaa abjuu ta’ee dhugaansaa yoo bade
Ganda fi laga waamnee amantiin wal qoodnee
Hayyuu fi wallaalaa, dhiiraa fi dubara
Jennee wal qooduu irra
Dibaabee Oromummaa qabannee tokkummaa
Gootaota Oromoo waliin haa lakkufnu
Oyiruu seenaa irraa, girgijjii haqaa irraa
Mee isaan haa yadannu
Daaraa harsiisuu dhiifnee;
Kaayyoo isaanii haa eegnu!

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 27/12/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s