Tarkaanfiin Abdii Kutannaa Mootummaa Itoophiyaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Daranuu Akka Shaffisu Dhiiba

Oromo Libaration Front

ABO2012 05 bara 2013 (Oromo Liberation Front) –Amajjii 2, bara 2013 irraa eegalee Yuniversiitii Finfinnee Mooraa Kiiloo 4 fi Kiiloo 5 keessatti arattoonni Oromoo fincila qabsiisanii akka jiran beekamaa dha. Fincila barattoota Oromoo kan duraanuu yeroo dheeraaf Oromiyaa mara keessatti deemaa turetu mooraalee yuniversiitii Finfinnee kana keessatti daranuu jabaatee guyyaa eerame kanatti bifa addaatiin dhoowe. Ergamtoonni sirna Wayyaanee akkuma yeroo dheeraaf aadeffatan barruu Oromoo fi Oromummaa arrabsuu fi salphisu mooraa Kiiloo 4 keessatti maxxansuu isaaniitti fufee kan dhoowe fincilli barattoota Oromoo kun yeroo ammaa gara dhaabbiilee barnootaa biyyattii adda addaatti akka babal’ataa jirus beekamaa dha.

Barattoonni Oromoo kabajaa maqaa saba isaanii tiksuuf jecha Fincila Diddaa Gabrummaa kana qabsiisan wareegama u’ulfaataa kafalaa jiru. Odeessi hanga ammaa jiru akka hubachiisutti, barattoonni Oromoo dhibba tokkoo ol tahan kabajaa maqaa saba isaanii tiksuuf jecha mormii qaban waan dhageessisaniif qofa yakkamanii hidhamaniiru. Kana keessaa gariin akka hamaatti reebamanii qaamaa miidhamaniiru. Gariinis bakki bu’an hin beekamne. Kan arrabsamu Oromoo, kan hidhamus Oromoo, kan reebamus Oromoo dha.

Mootummaan Wayyaanee tooftaa dullacha wal fakkaataa kanaan baroota dheeraaf barattoota Oromoo fi barattoota Habashaa gidduutti ibiddi walitti bu’iinsaa akka qabatu irratti hojjechaa turuun beekamaa dha. Akeekni tooftaa kanaa yaadaa fi bifa Fincila Diddaa Gabrummaa kallattii isaa jijiiruu dha. Yeroo barattoonni Oromoo arrabsoo maqaa saba isaanii irratti xiyyeeffate kana mormachuuf fincilanitti walitti guuree hidhuu fi reebuunis aadaa isaa ti. Yeroo adda addaatti barruun maqaa Oromoo xureessu wayta barreeffamee mooraa haabbiilee barnootaa keessatti maxxanfamu abbaa barruu maqaa saba Oromoo xureessu maxxanse san qoratee qabee seeratti dhiheessuun murtii haqaa itti kennuu mannaa, joolleedhuma Oromoo kan kabajaa sabummaaf jecha falmatan guuree hidhuu, reebuu fi barnoota irraa ari’uudhaan beekama. Tarkaanfiin harka lafa jalaatiin Oromoo arrabsiisanii ka’anii Oromoodhuma sana rukutuu kun fakkeenya diinummaa mootummaa kanaa keessaa isa guddaa tokko.

Barattoonni Oromoo dhaabbiilee barnootaa ol’aanoo biyyattii adda addaa keessaa baratan, barattoonni Oromoo kooleejotaa fi manneen barnootaa Oromiyaa mara keessaa baratan, akkasumas dargaggoonni fi murni hawaasa Oromoo kamuu fincila barattoonni Oromoo Yuniversiitii Finfinnee qabsiisan kanatti dirmatanii falmaa abajaa sabummaaf godhamaa jiru jabeessuu fi mirga abbaa biyyummaa isaanii gonfatuuuf harka wal qabatanii socho’uu qaban. Mootummaan Wayyaanee ofumaaf Oromoo arrabsiisaa deebisee Oromoodhuma rukutuu itti fufu akka hin dandeenye hubachiifamuu qaba.

Addi Bilisummaa Oromoo tarkaanfii shiraa fi hammeenyaa kan sirni Wayyaanee Oromoo fi Oromummaa salphisuuf fudhatu hundumaa gad jabeessee balaaleffata. Tarkaanfii kanaafis deebii gahaan ni kennamaaf. Gochaan akkasii kun qabsoon Oromoo sirnicha of irraa kaasuuf geggeeffamaa jiru daranuu akka jabaatee umrii itti gabaabsu kan ariifachiisu tahuu mirkaneessinaaf. Hamilee Oromoo cabsees kan hin callisiisne tahuu Wayyaaneetti himuu barbaadna. Barattoonni sababaa kanaan qabamanii badii tokko malee hidhaman hatattamaan akka hiikaman, kan reebichaan miidhamanis waldhaansa barbaachisaa fi beenyaa hamilee akka hatattamaan argatan akeekkachiifna. Qaamni barruu ummata Oromoo arrabsu tahe jedhee barreessee maxxanses seeratti dhihaatee murteen jabaan kabajaa saba Oromoo madaalu akka irratti dabruu qabu akeekkachiisa.

Ummatni Oromoo harka wal qabatee roorroo bara baraa kanatti daangaa dhumaa itti gochuuf akka socho’u gadi jabeessinee wamicha dabarsina.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Amajjii 5, bara 2013

 

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 05/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Lencho Tola Robi

    Odeeffannoon kun baay’ee gaariidha. garuu barattoonni kun kophaadhuma isaanii miidhamaa jiruu malli maalii?

  2. meronbaqqala

    ummatni oromoo marti amma waliin ta\ee yada barattota kana deggeruu qaba yeroo amma motummaan wayaane gopcha sukkannessafi gochaan abdi murranatiin inni ummata oromoo iraan ga\aa jiru yeroo itti akkanumatti iraa darbamu miti OPDOs ta\ee amma bayyeen isaani fincilaa diidda gabrumma oromia gutu kessatti akka egalamuuf fedhii isaanii guddadha akka bay\een isaani kara dhoksa ta\een yaada kennaa jiranitti kanaf amma ummata oromo handaaf ergaan barattota kana qaqqabe waaliin dhabchuun barbaachisa dha jabadhaa waan gariitu mul’acha jira amma darggagotni oromia keessa jirru qabsoo kenyaa itti fufna ummatni oromo amma al tokko qofa ka’i jechu barbaachisa san boda kan gadi nu qabu hin jiru victory for oromoo people ,,oromia shall be free soon

  3. jabadha jabadha jabadha ummatni oromoo hundi amma waali dhabbadha bilisummaan dhigaan malee hawwiin hin argamtu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s