Korri Gamtaa Miseensota ABO Australia fi New Zealand milkiin xumurame; qabsoo Oromoo daran jabeessuuf murteeffatan

Korri Gamtaa Miseensota ABO Kutaa Australia fi Kutaa New Zealand magaalaa Melbourne keessatti guyyaa sadiif adeemsisame milkiin xumurame; dhimmoota qabsoo Bilisummaa fi fardii ta’an irrattis maryachuun ibsa ejjannoo baafatan keessatti qabsoo Bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf akka hojjatan murteeffatanii jiru.

SONY DSC SONY DSCAkka Maddi Oduu ABO, MOAn, Melbourne keessa gabaasetti, miseensoti ABO Paasifik-Kibbaa keessatti argaman kunneen kora gamtaa yeroo duraatiis waliin godhatan kana keessatti dhimmoota qabsoo Bilisummaa Oromoo jajjaboo dhimma siyaasaa fi dipiloomaasii qabsoo bilisummaa Oromootiin walqabatan, haala ummati Oromoo fi Gaanfa Afrikaa keessatti argamuu fi dhimmoota keessoo ta’an irratti bal’inaan marii taasisanii jiru.

Korri Gamtaa kun Muddee 28 galgala haala addaan kan baname yoo ta’u, sirna baniinsaa kana irratti miseensi Gumii Sabaa ABO fi gaafatamaan Birkii Beeksisii fi Odeessii ABO, J/Gaashuu Lammeessaa, dubbii simannaa dubbatan keessatti ummati Oromoo gama hundaan waraanaa fi duuala alagaa ofirraa kaasuu irratti xiyyeefaftee hojjachaa akka jiru hubachiisan.

Keessattuu, “humna ummata Oromoo jabeessuu fi ittisa ummata Oromoo aangeessuu keessatti gaheen miseensoti ABO biyyoota addaddaa keessa qubatanii jiranii olaanaa dha,” kan jedhan J/Gaashuun, “humna alagaa karaa hundaan Oromoo fi Oromummaa irra ittisuu fi sagalee ummata oromoo ta’uu keessatti qooda miseestoti ABO gumaachaa jiran guddaa fi uklfaataa dha,” jedhan.

“Yeroo ammaa kanattis ABOn karaa hundaan ummata keenya dammaqsuu fi hidhachiisuu irratti bobba’ee jira,” kan kedhan J/Gaashuun, “akeeka ABO kana hojiitti hiikuu fi kaayyoo Oromoo dhugoomsuuf kanneen lafa dheeraa kuttanii dhimma saba keenyaa irratti maryachuuf kora kana irratti argamtan galata guddaa qabdu,” ittiin jedhanii, akeekni kora gamtaas marii fi ejjannoo walfakkaataa ittiin qabsoo sabaa Oromoo jabeessan maddisiisuu ta’uu hubashiisan.

SONY DSCKora Gamtaa miseensota ABO Australia fi New Zealand kan Muddee 29, 2012 taa’ame kana irratti Hayyu-dureen ABO, J/Daawud Ibsaa haasaa baniinsaa bilbilaan godhan keessatti qabsoon Oromoo yeroo eegale irraa kaasee gufuulee fi danqaalee hedduu keessa darbee yoona gahuu isaa yaadachiisanii, “amna dheeraa darbe keessattis humnooti addaddaa karaa hundaan hidhatanii dhaabicha, qabsoo sabaa fi ummata Oromoo dadhabsiisuuf yaaluu fi hojjachuu irraa yeroon dubbatti jedhan hin turre; egere illee nurraa hafa jennee hin yaadnu,” jechuun haala qabsoon Oromoo keessatti adeemaa jiru himan.

“Haalli kun yeroo ammaattis bifuma walfakkaatatiin itti fufee jira,” kan jedhan J/Daawud, “gara fuulduraattis akka nurraa hin dhaabbanne beeknee hidhannoo keenya gama hundaan jabeeffachuun qabsoo keenya gara galii isaatti dhiyeessuu irratti hidhannee haa hojjannu,” jedhanii jiru.

J/Lalisaa Kumalaa SONY DSCKora Gamtaa kan irratti gabaasota hojii dameelee addaddaatiin raawwataman kan dhiyatan yoo ta’u, gabaasota kunneen keessattis hawaasa Oromoo ijaaruu fi loote galtoota qabsoo sabaa dadhabsiisan gama humdaan qabsaa’uu irratti dameelee hunda keessatti hojiileen hojjataman sadarkaa guddaatti jajjabeessa ta’uun eeramee jira.

Keessattuu, shiroota qabsoo Oromoo dadhabsiisuuf karaa mootummaa garboonfataa akeekaman beekaniis ta’ee otuu hin beekiin fudhatanii raawwachuu fi raawwachiisuu irratti kanneen hidhata godhatanii socho’an saaxiluu fi moggeessuu itrratti hojiileen baroota darban hojjataman seexessaa ta’uun akka fakkeenyaatti kan fudhataman yoo ta’u, gara fuulduraattis hojii sabaa, fi hojii dhaabaa jabeesuu irratti xiyyeeffatamee akka hojjatamu waliif akeekamee jira.

J/Umar SONY DSCMarii fi qeeqqannoo gabaasota irratti dhiyaateen kan hira’ate akka itti guutamu, kan hafe akka itti dabalamu, akkasumas kan laafe akka jabaatu erga godhameen booda gabaasota dhiyaatan fudhachuun sagalee tokkoon raggaasisanii jiru. Kana malees, dhimma Oromoo alagaa biratti beeksisuu fi firoottan qabsoo horachuu irartti jabinaan akka hojjatamu walhubachiisuun, Korri Gamtaa kun ibsa ejjannoo baafachuun milkiin xumuramee jira.

Ibsa Ejjannoo Kora Gamtaa Kutaa ABO Australia fi Kutaa ABO New Zealand

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 09/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s