Gabaasaa Cuunfaa Tarkaanfiilee Baatii Amajjii fi Guraandhalaa.Summary of OLA Actions January-February

Humni Addaa WBO baatii Amajjii fi Guraandhalaa keessa humna diinaa irratti tarkaanfii

gosa adda addaa fudhateen waraana diinaa kudhanootatti lakkaawamu hojiin ala taasisuu fi

qabeenyaa diinaa barbadeessuun injifannoo galmeesse; warra ajjeefame keessaa yoo xiqqaate

5 dabballootaa fi basaasota diinaa sadarkaa ol’aanaatti ummata rakkisuu fi hiraarsuun

beekaman tahuutu mirkanaawe. Tarkaanfiileen kun eessattii fi yoom akka fudhataman akka

armaan gadiitti ibsama.

Amajjii 28, 2013- Ollaa Finfinnee, ganda Galaan Guddoo

Humni Addaa WBO Amajjii 28, 2013 ganama saáa 8: 15 qarqara Finfinnee ganda qotee

bulaa Galaan Guddoo jedhamu keessatti Itti aanaa Biiroo Qulqullinaa fi Miidhagina

Magaalaa kan kutaa Magaalaa Yekkaa kan tahe dabballicha Shifarraa Garramoo jedhamu

irratti tarkaanfii maayyii fudhate. Qondaalli mootummaa kun balfa mana fincaanii magaalaa

Finfinnee keessaa waraabamee lafa ganda kanaa keessatti kuufamaa jiru irratti ummanni

gaaffii nurraa dhaabaa jedhu irra deddeebiée kaasaa ture humnaan ukkaamsuuf jecha ummata

walitti qabee doorsisuuf osoo garasitti sosso’aa jiruu Humna Addaa WBOtiin galaafatame.

Tarkaanfiin kun wayta fudhatametti konkolaachisaan dabballichaas madaa’uun beekameera.

Amajjii 25, 2013- Harargee Dhihaa, Ona Mi’eessoo

Humni Addaa WBO guyyaa eerame kanatti Harargee Dhihaa ona Mi’eessoo araddaa Odaa

Roobaa jedhamu keessatti qondaala poolisa Wayyaanee Ajajaa 50 Biraanuu (maqaan abbaa

yeroof kan hin baramin) fi basaasaa beekamaa waahila isaa tahe kan Hasan Huseen jedhamu

irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhate. Qondaalli poolisaa kunii fi basaastichi ummata naannichaa

hiraarsuudhaan seenaa yeroo dheeeraa warra qaban tahuun mirkanaaweerra.

Amajjii 26, 2013- Magaalaa Dirree Dhawaa

Guyyaa eerame kanatti Humni Addaa WBO magaalaa Dirree Dhawaa ganda Saabbiyaan

jedhamu keessatti qondaalota tikaa diinaa:

1. Siisaay (maqaan abbaa yeroof hin beekamne),

2. Abinnet Hagoos fi

3. Taaddasaa Geetinnat

jedhaman irratti tarkaanfii adabbii fudhate. Tarkaanfii kanaan qondaaltichi Siisaay jedhamu

battalumatti yoo ajjeefamu lamaan hafan akka hamaatti madeeffaman. Qondaalonni tikaa

sadanuu lammiilee Oromoo jiraatoo ganda Saabbiyaan tahan doorsisuu fi hiraarsuun

beekamu.

Guraandhala 2, 2013- Wallagga Bahaa, ona Haroo Limmuu

Humni Addaa WBO godinaa kana keessa sosso’u guyyaa eerame kanatti ona Haroo Limmuu

fi Yaasoo gidduutti kan argamu bakka Abbaa Mo’aa jedhamutti basaastotaa fi saamtota

Wayyaanee maqaa investarummaatiin lafa kana qubatatanii ummata Oromoo saamanii fi

hiraarsisan irratti tarkaanfii adabbii fudhachuun akka hamaatti madeesse. Basaastonni

tarkaanfiin irratti fudhatame kunniin:

1. Leewii Bayyanee (abbaa qabeenyaa)

2. Admaasuu Baarnaabaas (abbaa qabeenyaa) fi

3. Caannee Asaffaa (waardiyyaa investaroota lamaanii)

yoo tahan, waytuma tarkaanfiin kun fudhatametti tiraakterri qonnaa lakkoofsi gabatee ishee

A.A.04374 tahe ibiddaan barbadeeffamteetti. Tarkaanfiin gooticha WBOtiin fudhatame kun

kan diina naasisee yoo tahu, jiraattota naannichaa ammoo haalaan kan gammachiise akka

tahes hubatameera.

Guraandhala 5, 2013- Wallagga Bahaa, ona Saasiggaa

Guyyaa eerame kanatti Humni Addaa WBO godinicha keessa sosso’u ona Saasiggaa bakka

Goottoo jedhamtu tan magaalaa Naqamtee irraa K.M. 26 fagaattee argamtu irratti dabballee fi

basaasa Wayyaanee beekamaa kan tahe namticha Tewoldee Eliyaas jedhamu irratti tarkaanfii

maayyii fudhate. Qondaalli diinaa hojii dabballummaa fi basaastummaa geggeessuun

beekamu kun onoota Giddaa, Guutoo Waayyuu, Diggaa Saasiggaa fi Heebantuu keessa

naanna’uudhaan ummata basaasee hiisisuu fi doorsisuudhaan beekama. Tarkaanfiin kun kan

fudhatame osoo dabballichi makiinaa fe’iisaa ummataa tokko yaabbatee Saasiggatti galuuf

jedhuu karaa irratti dhaabsisuun yoo tahu, konkolaachisaa ummataa san irratti balaan tokko

illee osoo hin gahin barnoonni dammaqiinsaa kennameefii geggeeffameera.

Guraandhala 18, 2013- magaalaa Mi’eessoo

Humni Addaa WBO Oromiyaa Bahaa keessa sosso’u guyyaa eerame kanatti magaalaa

Mi’eessoo keessatti kan argamu buufata boba’aa Shell kan qabeenyaan isaa basaasticha

TPLF tahe irratti haleellaa fudhateen faayidaan ala taasise. Abbaan qabeenyaa Shell kanaa

maqaa Aabboo jedhamuun kan beekamuu fi basaastummaadhaan ummata naannichaa kan

rakkisaa turee fi gorfamees kan deebi’uu dide wan taheef tarkaanfiin kun irratti fudhatame.

Guraandhala 18, 2013- ona Mi’eessoo- Tarkaanfii ummataa

Guyyaa kanatti ona Mi’eessoo bakka Bordoddee jedhamutti basaastotni Wayyaanee

lammiilee Oromoo fi Soomaalee gidduutti walitti bu’iinsa eega qabsiisanii booda Soomaalota

tumsanii lammiilee Oromoo hidhannoo-maleeyyii rukutaa fi rukuchiisaa turan. Ummatni of

ittisuuf tarkaanfii waraana diinaa lammiilee Oromoo rukutuuf hidhatee naannicha qubate

irratti fudhateen diina irraa 7 battalumatti yoo ajjeessu 9 akka hamaatti madeesse.

Guraandhala 19, 2013- ona Mi’eessoo

Humni Addaa WBO guyyaa kanattis humna diinaa kan dirmannaa tarkaanfii farra

ummatummaaf konkolaataatti fe’amee bakka lolli tahetti sosso’aa ture irratti haxxee

hidhuudhaan konkolaataa fi waraana irratti fe’amee ture barbadeesseera. Lakkoofsi waraana

konkolaataa san irratti fe’amee turee yeroof hin gabaafamne tahu illee, tarkaanfiin kun akka

malee kan diina baaragsee fi lammii gammachiise tahuun hubatameera.

Guraandhala 23, 2013- Wallagga Bahaa, ona Haroo Limmuu

Humni Addaa WBO guyyaa kanatti ona Haroo Limmuu bakka Tikishaa jedhamutti humna

waraana diinaa irratti haxxee hidhuun tarkaanfii fudhateen 4 irraa ajjeesee 3 madeesse. Wayta

tarkaanfiin kun fudhatametti humna diinaa irraa qawweeleen AK47 lama booji’amuun

qabeenyaa WBO taasifamaniiru.

Tarkaanfii ummataa

Gama biraan ummanni onuma Haroo Limmuu fi Galiilaa gama isaatiin tarkaanfii akka

ummataatti fudhateen waajjira gandoota onichaa fi mana murtii onichaa ibiddaan

barbadeessuun beekameera. Ummanni tarkaanfii kana kan fudhateef manni murtii onichaa

haqa jal’isee lammiilee nagaa sobaan yakkee adabuun kan beekamuu fi akkasumas, hojiin

bulchitoota gandeeniis imaammata farra haqummaatiin ummata doorsisuu waan taheef

diddaa mootummaa agarsiisuuf akka tahe beekameera.

Walumaa galatti WBOn Oromiyaa bakkoota adda addaatti baatii lamaan dabran kana keessa

tarkaanfii haleellaa fudhateen qondaalota diinaa gurguddoo ajjeefaman shanan dabalatee

waraana diinaa kudhanoota ajjeessuu fi madeessuun, akkasumas, qabeenyaa diinaa kan akka

konkolaataa, tiraakteeraa, buufata boba’aa fi kan biroos barbadeessuun diina irratti kasaaraa

humna namaa fi dinagdee dhaqqabsiiseera. Tarkaanfiin waraanaa haqa ummata Oromoo

cunqurfamee fi daandiin qabsoo karaa nagayaa itti cufamee falmuuf fudhatamu kun

Oromiyaa guutuu keessatti jabaatee kan itti fufu tahuu ajajni Humna Addaa WBO

hubachiiseera.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 03/03/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s