Walaloo: “Fira fakkaatee Risaan Shimbir nyaatee”

Ambayyoo maaluma teenya tun dubbiinii

Garam deemaa jirti qabsoon teenya tunii

Mee tam qabatanii; tami tan dhiisanii

Dhiiroo mee dubbadhaa nu afaanfaajjeessanii

Waa’een keenyaa kuni nama ajaa’ibsiisa
Haalli deemaa jirus nama gaddisiisa
Kan duraan nuuf duree qabsaawaan kaleessaa
Har’a agarsiise kunoo diinummaasaa
Dhiiroo bolola moo maali hiikkaan isaa?
Qabsaahoonni qabnu kanneen duraan duree
Addaan wal qoqqooduun garaa gara goree
Bakka meeqaantamitti maqaadhaan wal hiree
Duuba mee hawaasni tam dhiisa, tamuma deeggaree?
Qabsoo sabaaf biyyaa nutti kan fakkaate
Tan ammaa tun garuu faallaa sanii taate
Dhimma dhuunfaa tahuu ifatti mul’atte
Duuraan nu fakkaattee gadheen nutti malte
Dubbii mammaaysaan Oromoon dubbattee;
“Fira fakkaatee Risaan Shimbir nyaatee”
Kunoo hubadhu mee dubbiin akkas taatee.
Irbuu kalee seenuun manaa itti bahan
Galmaan gahuudhaaf waadaa waliif galan
Arra hoo akkamiin irbuu san dagtan?
Sa duuba qabsoof moo bu’aa jala goran?
Bofa afaa jalaa eenyuutu hubate
Numa keessa taa’uun fira nu godhatee
Har’a yeroo ka’u tooftaa jijjiirratee
Irrat barree jirra Isuma gaafasis kan nu galaafate
Saba koo maal wayya garaan nu gubatee.
Sabboontoonni biyyaa abdiin isin eeggattii
Biyya keessa taa’uun kan duulan diinatti
Meeqaat itti dhabe lubbu-saa takkittii
Kunneen halaalaa ofumaaf wal nyaattii
Silaa sabaaf yaaddee hin qoostu qabsotti.
Waliin wal dhageenyee wal jala hiriiruu
Akkamiin dadhabne kayyoodhaan tokkoomuu
Kan man-tokko jaaru citaa walin-saamuu
Afaan tokko ta’uun maan gurmooyne namuu
Tokkummaa dhabaaf gargar wal fiffillee
Qabsoo laamsheessuun bu’aa ifii malee
Kunoo har’aan tana diinni nutti koflee
Isaan maal haa godhan nuutu waliin gallee.
Nurratti wal jaartee tokkummaadhaan jarri
“Freedom is not free”!
Akkas tahuu isii kunoo irraa barii
Onnadhuu qabsaawi wal jala hiriirii
Sabaa fi biyya tee bilisummaan furi.
Sabaa fi biyya tee bilisummaan furi.
Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 03/04/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Freedom is not fair thing! YAA OROMOO ABAARSUMA MAAL QABNA HANGANA? “Gaalli yoom bade jennaan gaafa morma dheerate “jedha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s