KA’AA HUNDINUU WALIINI!/Walaloo

Ka’aa hundinuu waliin!
Kan keessaaf kan alaa ilmaan haadha tokkoo
Dantaa dhuunfaaf jennee hin taanu muka qottoo
Garaa guuttachuuf maalif uumna rakkoo
Bilisoomuun hin oolu guyyaa gaafa tokkoo
Gaaf sana gaabbina har’a yoo uumne rakkoo.

Sirriitti wal jaaladhu akka obbolummaa
Of hin fakkeessin hubadhu eenyummaa
Yeroof jettee hin dagatin eenyummaa
Hundi wal taanee haa cimsinu tokkummaa
Hanga yoomii baannaa? harqota gabrummaa.

Iyyaa iyya dabarsaa
Tokko osoo hin hafne qomoo hundatti labsaa
Qabsoon dabaree miti lammii hunda dammaksaa
Hunduu gamtaan kaanan aangoo diinaa cabsaa.

Bilisummaaf jedhee hedduutu manaa ba’ee
Osoo dhugaaf falmuu kan dhiigni dhangala’e
Oromiyaaf jedhee akka dungoo boba’e
Maatiin osoo karaa eeguu qalbiin kan roora’e
Sana yaadannee maal yoo garaan nu boora’e?
Mee naaf himaa booreen maaf har’a ga’ee.

Maqaa Oromootin dhaaba hedduutu jira
Hunduu wal qoodee addaan wal ciccira
Martuu miidhamee argaa jira gidiraa
Furmaanni biraa hin jiru WBO duukaa hiriiraa
Tasa dogongortee hin eegin kan biraa
Har’as ta’ee boru isatu nu jijjiira.

Garaadhaaf kan bitame lammii ajjeechisaa
Lubbuu hedduutu badee kam himeen kam dhiisaa?
Tokko yaamee gariin dhiisuu seenaan na gaafachiisaa
Akka hin daganneef seenaa yaadachiisaa
Galmee Wareegamtootaa ifatti mul’isaa!

Mee jara ilaalaa
Obbo Yuunaddii kan akka Abbaaduulaa
Kaleessa lammii jibbee diina waliin guulaa
Isaanis jibbaman irraa garagalfatan fuula
Marfamanii eegamu akka midhaan tuulaa
Gowwaa bu’i bowwaa dubbiin silaa fuula fuulaa.

Daandii isa baasu abbaatu ilaallata
Seenaa badaa qabda maaltu si jaalataa
Yeroon maladhu kan caalutu si muudataa
Dubbii sangoota sadanii santu si eeggataa.

Mandhee Dheebuu Bilisummaa irraa

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 08/04/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s