Lakkii Dhiisaa If Irraa!

Abjuu hin qabatamne waan sheexanaa suufnee,
Dhihaana abdii nyaannee, garaa qullaa quufnee,
Of jalaa bittimsuun waan hanga har’aa kuusne…

“Maaljette?” naan jedhaa! Bor nu gaabbisiisaa,
Waan kun nuuf hin toluu Lakkii if irraa dhiisaa!
Ani balaa isaa malee waa hin arguu firii isaa.

Oromoon dammaqee sabummaan hiriiree,
Deebi’ee hin gowwoomuu sammuu isaa jijjiiree,
Falaasamni fedhes waan hin dabsuu micciiree.

Kun waa ololaa mitii hojiin argaa jirraa,
Mormii xiixaa jirtu deemsa hanga ammaatirraa,
Xumurri isaa hin toluu Lakkii Dhiisaa If Irraa!

Quuqqaa Sabaa caalaa kan mataa ifii ilaallee,
Aariidhaan machoofnee, xiiqiin of wallaallee,
Dantaa Sabaa irratti yoo hammeenya yaalle…

Qaxxaamura hawwuun daandii qabsoo dhiisnee,
Bowwaa hurufa seenee jarjarree itti fiignee,
Galma ormaa ijaarraatti godoo teenya diignee…

Ofittummaan goobdee Sabaaf yaaduun baddee,
Xiiqii fi aarii keessaa ‘Mul’atni Haaraan’ maddee,
Mooraan diinaa ililchee kan lammii yoo gadde…

Mee maaluma arganna gochaa akkanaatirraa?
Eenyuuf tumsa taanee eenyu miidhaa jirraa?
Galgalli isaa hin toluu Lakkii Dhiisaa If Irraa!

“Only Free Men/‘People’ Can Negotiate, Prisoners Cannot Inter Into Contract.” – Nelson Mandela

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 23/04/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s