Hirirri mormi oromoota Biyya Norwey jirataniin tasifamee hala nama bonsuun xumurame.bakka bu’otni wayyane maqaa abbayin qarshii gurrachuuf dhufaan qanii guddaan akka deb’an tasifasmera

BY Getinet Dinkayehu

Sabbontotni biyya Norwey magala oslo kessatti  motumma cunqursa wayyane dura dhabbachuun Bondi akka isaan hin gurguranne walgahi isaanii harkka fashalessun milkawani.Hirira mormii kana irra ilmaan oromoo waliin tokkumman dhabbatani sagalee isaani hala dhagessisaa turanindhadannowwan dhagessifaman kessa:

1.Motummaan wayyane motumma ajjesa dha.

2.Ajjechaan ilmaan oromorra ga’aa jiru ha dhabbatu.

3.Midhamtootni oromo sababa siyasan hidhaman Obbo baqqala garbaafi Olbana lellisa dabalatee hundi akka hikaman.

4.Mirgii ummata oromoo ha kabajamu.

5.Motumman Norway motumma abba irre itophiya gargaruu ha dhabu.

6.Motumman tophiya hattudha.

7.Oromiyaan ni bilisomti

8.sirni apartayidi motumma itophiyaan gaggeffama jiru ha dhabbatu.

9.Mirgii amanta muslimota oromo ha egamu fi KKF dhagessisaniru.

Haluma kanan mormin ture bayye cimaa wan ta’eef polisotni magalaa Oslo hedduun mormi kana dhabsiisuf yoo hirmatanis waan dhabsisu  dadhabaniif  namota addadure turan kessa namota 11 akka yeroo murasaaf to’anno jala olan tasisuf  akkasumas walga’iin wayyanota akka hin gaggeffamne tasisuuf dirqaamniru,sababa mormii cima ta’een bakka butotni wayyane qanidhan walga’i isani osoo hin gaggessin akka debi’an akkasumas hirira mormi kanarra warren turan kessa namotni tokko tokko galama walga’ii wayyaneen itti gaggessuf kayyeffatte kessa seenuun bakka bu’ota wayyane waliin fullef fulletti wal qabachuun uffatta irratti ciccirani ba’aniru .Namota hidhaman kessa garri calaan oromota waan ta’aniif hirmattitni oromo hirira nagaa kanarra turaan heddun gara mana polisa Oslo deemuun mormii isani dhagessisuun namotni hidhaman hikamuu akka qaban  bira dhabbachuun mormi dhagessisaniin akka hikaman tasisaniru.haluma kanaan gaffif debi TVORO magala Norway oromota mormii kana irratti hirmatan waliin tasiseen hirira mormii bay’ee nama bonsu ta’uun isaa hubatamera ,kun akka fakkenyatti oromota biyyota addunyaa adda addaarra jiraatanifilee akka olu sabbontotni kun ibsaniru.hirira mormi cima ture kana ilalchisee medyotni biyya Norway guguddon mormi cima fi Polisotni bay’en kan irratti himaatan  akka turelle gabasaniruu.sabbontotni oromoo yero murasaaf  hidhaman kessa namotni sadi erga gadhifamani boda gaffif debii TVORO waliin tasisaniin mana hidha kessatti rakkoon tokkolle akka irra hin genye ibsuun hirirri mormii tures wan nama bonsufi kayyo kayyeffate ba’eef galma gessisuun jalewwan wayyane maqaa Abayin bondi gurguruf dhufaan qaniin akka debi’an kan tasise  dha jechuun ibsaniru. Dabalataniis ilmaan oromoo martii tokkummaan waliin dhabbatee mirga isaaf akka falmatufi yeronis amma akka ta’ee  dhamsa dabarsani jiru.

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 01/05/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s