Baqattoonni Oromiyaa Liibiyaafi Tuuniiziyaa Turan Gariin Biyya Sadaffaa Qubsifamani: Mardaasaa Aaddisuu

Obbo Mardaasaa Aaddisuu baqattoota Oromoo biyyoota Kaaba Aafrikaa,Gaanfa Aafrikaafi Arabaa  keessatti  gargaaruudhaan muuxannoo waggoota baayyee nama qabu. Muuxanoo hojii namoomaa (humanitarian) isaarraa nuuf hira.

Dowwii kana keechatti, Obbo Mardaasaa Aaddisuu waliin rakkooleen baqattoota Oromoorra biyyoota Kaabaafi Gaanfa Aafrikaatti  gahaa ture/jiru maal akka fakkaatan gadifageenyaan laalla. Keechumattuu,yeroo dhiyoo keecha Liibiyaafi Tuuniziyaa irraa baqattoota Oromoo haga tokko biyya sadaffaa keessa qubachiisuurratti milikii ykn bu’aa argame nuuf ibsa, Obbo Mardaasaan. Akkuma beekkamu, oggaa sadi duraa eegalee sochiin farra-mootummoota abbaalee-irree Tuuniiziyaa,Liibiyaafi Masirii keessatti ta’uun isaa niyaadatama. Sochiileefi wal-waraansonni sunneen ummatootuma biyyoota kanneenituu daran miidhani.
 
Baqattoonni Oromoos miidhaa sanarraa hinhafine. Dhimmoota isaan hinilaalle keeyisatti miidhamani. Baqattoonni Oromoo mormitoota, mootumoota akkasumas saboota biyyoota Kaaba Aafrikaatiin aleellaan gurgurddoon irra gahaa ture/jira. Baqattoonni Oromoo Oromummaa isaanitiin, biyya Tophiyaatii dhufan jedhamuudhaafi, gurraachumaa isaanitiin soqamanii rukutamaa as gahani.
Baqattoota 150 ol ta’an naachota galaanaan nyaatamuufi ibidda waraanaa biyya ambaa heeduu jala taranii biyyoota Ameerikaa, Awustraaliyaafi iddoo biroo qubsiifamaa jiru. Kan dhumaniin walbira qabineee yoo laalle,baqattoonni Oromoo 150 ol kan qubsifaman bicuudha. Warra dhuman lakkoofsa sirrii isaanituu beekuuf hindanda’amu.
Biyyarraa godaanuufi balaa gurguddoof saaxilamuu baqattoota Oromootiif furmaanni isaa maali? Baqattummaa akkamitti hir’isna? Baqattoota akkamitti gargaarra? Baqattummaa dhaabunuu danda’amaa?  Gaaffii deebii kana guututti akka dhaggeeffattan waan barbaannuuf ibsa dheeraa kennuurraa of qusanna. Ofumaa dhageeffadha, hubadhaafi hiikkadhaa. Xumurarratti, sirba Abdishuu Ammaa “Oromiyaa dhiisee…” jedhu isin afeerra. Tottolfadhaa haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Qabiyyee sagantaa kanaa oo jalatte, nama biraaf sabaahimaa hawaasaa keerratti dabarsi.
Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 10/06/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Yeroosaan fayyissa dachaasa

    AYEE ULFAADHAA BAYYEEN SINJAALLA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s