Oromummaakoo siin jaalladha,siifan jiraadha,siifan duula,siifan du’aa !!

By Getinet Dinkayehu

Oromummaako siin jaalladha,siifan duula,siifan du’a,siifan jiraadhaa

Yaa Oromoo Bahaa,yaa Oromoo Dhihaa

Yaa Oromoo Kaabaa,yaa Oromoo Kibbaa

Alaabaa Oromoo olqabaa

Dhiichisaa sirbaa onne wal kakaasaa,

diina garaa gubaa!

tokkumma umaa walin ka’aa

itti jabessaa didddaa gabrummadha

motumma wayyanee

kan sammun waa hin yadne

oromoo nyatee qorqee

dhigaa xuxee qabenyas saamee

qufuus didee itti fufee daranuu jabesse

asiin ilmaan nafxanyaas nutti kaate

akkuma abbotishee hamummatte

nu nyachuuf ,nu qorquuf afaan bantee

kunoo tokkomtee kaatee wal gurtee

beektota kenyarrattis tokko tatee kaatee

tuffif arrabaan irratti wal gesse

oromoo ballessuf,oromumma barbadessuf

akkuma duri san afaan kenyas tasuma ajjesuuf

madaan isaan nu madessan

yomuu kan hin qorre ta’ulle dagatan

madaadhuma kanatti muka horfaa jiraan

ammas itti fufaan oromiya kessa senan

oromo gowwomsuuf halkan guyya hojjecha jiran

egaa dinni kenya amma nutti heddumaatan

asiif achiin oromo burjaajessan,adda ciraalle jiraan

heddu qorichaan of wallaalchisan

heddu liqimsani ofitti  makataan

heddummo halkan guyya irratti hojjecha jiran

dina qara laman nu liqimsuuf demu

ani callise hin ta’uu,callisees hin ilaalu

ya Rabbii na gargaarii,na bira dhabbadhu

jedhee itti himera,ofifis ka’eera

mottummaan wayyanee

kan waraabeessaan adda hin taanee

namummaaf kan tasa hin gaaddine

waliin taanee kaanee,yoo waliin dhabbanne

ni mona hin shakkinu,mirgaan galla hin ma’amnu

waal qeequu ,waal jibbu

waal qoduu,waal tuffachuu

walitti quba qabuu,walitti qosuu

walirrattii qabsa’uu,dogoggora barbaaduu

waal saaxiluu ,wal laafisuu

mee kana hundaa haa dhisnuu

ija oromumma qofaan wal haa ilaallu

dinarratti  xiyyeffachuu,wal giddutti araara busuu

waal jaallachuu ,waliin dhabbannu

kana ta’uu kan qabu

kana kan ta’uu qabuu

Egaa akkanaan….

bilisummaaf haa kaanuu

gabrumma oromoo

ajjefamuu oromoo

tuffatamu oromoo

mee kaanaf dursa ha kenninu,kana kan barbaannu

oromumma ha baraarru,tokkumma haa umnuu

haa goobnu wayyane

dura ha dhabbanu ammuma kaanee

akka dhiga oromo xuxxee

nutis dhigashee ha xuxnu

haanga yomitti gabrumman? hanga yomitti dhitamuun ?

hanga yommitti ajjefamuun? hanga yommitti tuffatamuun?

hangaa yomitti hidhamuun? hanga yomitti …………………?

Afaankoo hacuucamee,Aadaankoo tuffatame

nattis baacamee,wan bayye jedhamee

oromummaas boquun gadii caabsame

xiqqa hin jedhani,guddaa hin jedhani

jaarsa hin jedhani,jaartii hinjedhani

wallalaa hin jedhani,beekaa hin jedhani

dubartii hin jedhani,dhira hin jedhani

hadha ijolle hin jedhani,abba ijolle hin jedhani

hunda mana hidhatti walggessisani

dukkana mannikee, asidha dhumnikee ittin jedhanii

ahhh akkaminan ta’a callisee harhakoo maradhee?

kun achummatti du’ee,kunis ajjefame

maatiin bittina’ee waan nyatulle dhabee

ya milla na baasi jedhe

gammojjin miliquuf kara jalqabee

millis baasu didee dubatti harkifate

rabbis ni callise beellis itti dhufee

belaan ,belaan ,belaan …fudhatame

 binensa  bela’eef irbaatalle ta’ee.

kun irbaata allatti,kun irbata qurxummi ta’ee

kun waan ta’u wallale,abdin kessatti duute

 afaan oromoolle afan mana hidha taate

biyyaa baqachunis carraa oromo taate

ittuma jabatte gabrummaan dheratte

ahhhh

rakkon Kenya essaa jenne wal hin gaafannu

Rakkoon  tokko kunoo anuma bira dha

…… hunda kenya bira……

egaa maaliif tenya? maalif hidhii qofaas xuxna?

callisnee harka kenya maranne?

kana miti fallisaa…..

maalif hin kaanu tokkomne?

anaan garaan na bobaatee

yaadee,yadee,yadee……

hirribakos dhabee jirenyas wallalee

rabbi oromo gabrummaf maalif umee ?

jedhee ol baase gadi busee

debii dhabee keessikoos  boba’ee

Boba’ee..boba’ee..boba’ee…

Amma garuu ani deebiikos argadhe,asumaan of laadhee

Oromummaf Ykn jirachuu Ykn Du’uu jedhee muteffadhe

….Amma booda….

egaa callisee ta’ee harkakoos maradhee

hin jiraadhuu gaddee

oromummaakottiis qaana’ee

dhigni oromoo heddun dhangala’ee

gabrummaniis natti dheratee

dararamun oromo ituu ija baasee

hin jiraadhu gadde,gubadhee,boba’ee

ani egaa amma kutadhee

ufis amansisee,mudhis jabeffadhee

mala hunda dhahaadhee,kan na baasu filadhee

waan hundaan dhaabbadhe

oromummaa tajaajiluu

oromummaaf du’uu

ykn bilisumman jiraachu

kana bodaa egaa duddubatti hin jedhuu

du’as hin sodadhu,silaa lama hin du’anu

al tokko dhaabbitti dune duraanu

mee egaa hundii nu haa ga’uu

mee ofuma kenyaan of ha gaafannu

haa aruu garaan kenyaas

haa ka’u onnen kenyaas

haa dhabbannu dina duras

haa didnu gabrummas

yoo dunees bilisummaf

yoo olles bilisummaf

du’uun silattu erga hin olle

senaa dhaan yoo dunee

oromumma yoo fayyisne

dhalota dhuftuuf yoo ifa taane dabarre

kana oromumma dhugaan

….kana oromummaa dhugaan…

mee ega jabaadhaa ,ergaas waliif dabarsaa

waliif dhaamaa wal kakaasaa

osoo hin jenne jarsaaf jaartii,dargaggessaaf dargaggetti

wallaalafi beekaa hundumaan qabadhaa

maridhaan wal dursaa,Gorsaan waal sirressaa

rakko waliin hikaa,humnaan wal jabessaa

waan nurra egamus dhihessaa

fakkessulle dhisaa,wal sobuus akkasuma

yoo akkanan waliin kaneehin shakkinu amma monee

mirgaan galle farda yabbannee

egaa mee rabbi umaan kenya

nu waliin ha ta’uu

bilisumman nu haa ga’uu

ani ka’ee amma mudhii jabeffadhe

yoon du’ees bilisummaaf

yoon olees bilisummaf

jaaalal oromummaa

kana qorichi gabrummaa

dhamsaakoo naa dabarsaa

 isinis,isinis,isiins  ……yoo feetan

na waliin dhabbadha ,hundi waliin dhaabbanna

kessattuu dargaggoo ,ba’aa  gudda nurra jira

kan orumummaa,kan bilisummaa…..

oromummakoo sin jaalladha,siifan Jiraadha

sifan duula, sifan du’aa!!!!!

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 07/09/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s