Dammaqi oromoo dammaqutu si baasa!!!

By Getinet Dinkayehu 

Yaa Oromoo Bahaaf Dhihaa,kan Kaabaa fi Kibbaa,kan giddu galessaa

maaf teenya dhitamaa,gabromaa? maaf tenya ajjefamaa?

Me ka’aa alaabaa Oromoo olqabaa ,Dhiichisaamee sirbaa onne wal kakaasaa

Dammaqa wal dammaqsa ,diina kessan garaa gubaa!tokkumma mee cimsaa

mee walin dhaabbadha,jalala oromumman walin mari’adha

Dargaggon oromoo kan biyya kessaf alaa,kan dhiraaf dubaraa

itti jabeessa  didddaa gabrumma ,mee hin bitamnu jedha fuldura dhabbadha

motumma wayyanee  kan qawwedhan malee ,sammun waa hin yadne

oromoo nyatee qorqee ,dhigaa xuxee qabenyas nu saamee

isaa ga’uus  didee, ija dununfatee itti fufeera daranuu jabessee

Achiin wayyanee dha, asiin ilmaan nafxanyaas kuno nutti kaate

akkuma abbotishee afaanshe ajawaa,isaa nama nyaataa bantee hamummatte

nu nyachuuf ,nu qorquuf,dhiga keenya xuxxuuf albeeshee qarattee

senaa harma muraa san as nutti debisuuf , ammas kaatee wal gurrattee

beektota oromo, kan dinaaf mata dhukkubbi, kan oromummaf dungoo

boquu gadi cabsuuf ,maqaa ballessudhaf,ilmoleen Nafxanya itti kaate kunoo

dhugaa jiruu dhoksuuf,,tuffi fi arrabaan waan soba maxxansuun ,boodatti deebisuuf

oromoo ballessuf ,oromumma barbadessuf, enyumma awwaluuf,mogolee nu laaffisuuf

waliif dhaamaa jiru akkuma duri san, maalumma oromoo fagessani qotuun biyyo itti uwwisuuf

caalaa dhan” ballaxa”, caltuu dhan “ballaxach”  jedhanii  Moggaasuuf,maqaa jijjirsisuuf

har’as ilaalcha aja’aa ,kan same tortore,qabatani jiru summiin wal makani nu kessa facaasuuf

Maqaa “Andinatin”filanno jedhanii ,Gowwa tokko tokko uf jala buusani ,oromiya senanii hojii egalani

madaan  nu madessan yomuu kan hin qorre ta’u dagatani,akkuma duri san ammas gowwa nu se’ani

qorichaan rattessun of wallalchisani,amolee itti qabuun ofitti makani gowwa nuun  jedhani

garummoo…. tokko tokko jira kan ofille hin bekne ,kan faydaan machaa’ee enyumma  gurgure maqa nu ballesse

Akkuma gobaanan ilma obbo daacee ,Nafxanyaan wali gale oromo ficcisisee, gowwa jechisisee

Eyyee ,Har’as  wal horee bay’atee hidda fageffatee,maqaa oromumman jira nu kessa lola’ee

Eyyee,kan akka Abbe Tokkichaafa yoo lakkofna jenne,hedduminni isaani Gowwaa nu fakkessee

Ani oromodha jechun nurratti daldala,”Andinati” jedhe huddu isani dhiqaa ,oromummatti  ammo yero hunda baacaa.

kan caalummo jira akka fiqre Tolasafa  ,maqaan oromo dha dhugas ta’us soba ,walisaa hin beekne

tablajja’aa namaa,qaani kan hin beknee ,qubee kessan dhisaa ,kan nafxanya fudhaa jedhe kan nu gorse

hmmmmm nama gaddisisaa…….

kun faydaan machaa’ee ,kun wallalumman dinaan wali galee mora dinaa senee ,ega mal jedhuree?

Gobannaa ammayya …bifa jijirrataa….gowwaa jechuun isani dhugaa dha mitiree?

Gobanaan gowwadha jechuu ni danda’uu,yoo oromo jedhan garuu gowwumman  kan isanii

Egaa yoo hubataniif dhalotni qubee dha,kan duddubatti hin jenne ,hubachuu yoo dhaban gowwuma kan isanii

Garummoo …dhalonni qubee kuniis callisuu hin qabnu,sirritti itti qabbnee agarsisuu  malee

hmmm Malii andinatin? enyuu eyyameefi oromiya senee?ilmaan nafxanyota ta’un dagatamee?

Qeerro mal jettaree? Dina qara heddun nu liqimsuuf demu yoo itti calliisne ,cisnees yoo ilalle

Cubbun oromummaa ,lafeen gotawwanii,rabbi tokkichi oromo nutti callisaaree?

Amma Dammaqudha,isa kan  nu baasu, yoo dammaquu bannee jaarra nu lammessuuu

Ta’usaa hubanne, hin teenyu callise ,hin ilallu akkanumaan ciifnee,ni kaana tokkomne

Dursine gobanota of kessa yoo dhofne,wallaala Kenya bersifanne yoo kara qabsifnee

Yaa Rabbii nu gargaarii,nu bira dhabbadhu, jenne rabbinis gargarsa  yoo gaafannee

yoo dhabbane kanee bukke walii buunee , bektotaafi hayyota Kenya waliin taan

mottummaan wayyanees ,kan binensa daggalaan tasa adda  hin tane,kan nu diggee ejje nurra dhabbate

namummaafi sabumma ilmoo namaafille kan  tasuma hin gaaddine

waliin taanee kaanee, gabrumma yoo didne,wal jajjabessinee fulduratti yoo baanee

yeroo san mirgaan galuun dhogomte ,bilisumman kunoo yeroos  mirkanooftee.

Ega ergaan kiyya kana….

Ayyo oromiya …kan nu batte,nu nyachiste,nu obaaste ,rakkinaan nu  guddiste

Gabrumma fi gabromfataan kan heddu mimidhamte , ilmanshe heddunis jala bittinofte

Bilisa bafachuuf ,debisne ijaaruuf ,ha  kaanu tokkomnee,waliin ha dhabbannuu yoomu caalaa cimne

waal qeequu ,waal jibbu ,waal qoduu,waal tuffachuu,walitti quba qabuu ,walitti qosuu

walirrattii qabsa’uu,dogoggora barbaaduu,waal saaxiluu ,wal laafisuu fi angoo dhaf waldursu

mee kana hundaa haa dhisnuu…….

jaalala oromumma qofaan wal kunuunsuu,wal bira dhabbachuuf ha kenninu dursa

wal giddutti araara ,dinarratti tokkummaa, haa ta’uu kayyoonis dandii bilisummaa

haanga yomitti gabrummaa? hanga yomitti dhitamaa ? hanga yommitti ajjefamaa?

Harrootni wayyane …Badii tokko malee shororkessa jettee maqa nutti baaste, mana hidhatti walin nu uggurte

Ugguruu qofaanuu ishee ga’uu dide, achuma kessattu jirenya dhowwite ,oromota hedduu  qaltee gaggessite

akka bosonu daggala bakka jirru hundatti qawwen nu adamsamuun, falaxaaf sibilaan nu xaxxaaxessite

cubbuu maal dalagne? malidha badin kenyaa? jenne gaffi dhihessun faydalle hin arganne,tasa cimma dhufee

Badii fi Rakkon Kenya essaa jenne walis yoo gaafanne  ,Rakkoon  tokko ana, asuma nu kessaa hunda kenya bira

Egaa haa Dammaqnuu,isatu nu baasaa, Ta’uu baannaan garuu… jaarraa nuuf lammeessa.

Bilisumman ..Tenyee gadduu qofaan essa nu dhufaree?gabrumma yoo ta’ee, ittu cala dema bifa jiirratee

Akkas dubbiin……..tokkumaa dhan

mala hunda dhahachuu ,karaa nu baasu  filachuu,waan dandeenyu hundan kutanne dhaabbachuu

Bilisummaf du’uu  ykn bilisumman galuu …kana kan oromumma fayyisu,deebisee ijaruu

mee hundi nu haa ga’uu ,mee ofis ha gaafannu ,haa aruu garaan kenyaas

haa ka’u onnen kenyaas,haa dhabbannu dina duras,haa didnu gabrummas

yoo dunees bilisummaf ,yoo olles bilisummaf jaalala oromummaaf

du’uun silattu yoo hin olle ,senaa dhaan yoo dunee ,oromumma yoo fayyisne

dhalota dhuftuufis  yoo ifalle taanee,dandii yoo qabsifnee …..kana oromumma dhugaan

mee ega lagadhaa  dudduba debi’uu ,ergaa waliif dabarsa,waliif dhaamaa wal kakaasaa

osoo hin jenne jarsaf jaartii dargaggessaaf dargaggetti ,wallaalafi beekaa

hundumaan qabadhaa ,maridhaan wal dursaa,Gorsaan waal sirressaa

rakko waliin hikaa,humnaan wal jabessaa,waan nurra egamus hundumaa dhihessaa

fakkessulle dhisaa,wal sobuus saalfadhaa ,rabbinille sodaadhaa dhugafis dhabadha

yoo akkanaan ademne ,dhugaan yoo falmiine ,hin shakkinu ni mona ,bilisumma ni gonfanna

mirgaanis ni  galla farda kenya yabbannee,alaabaa ol qabnee,ayyoo  oromiya gammachifnee

Ani ka’ee  kuno mudhiikoo hidhadhee ,yoon du’ees bilisummaaf,yoon olees bilisummaf

……kana qorichi gabrummaa,kana qorichi gabrummaa…..

………………………………………………………………………………………………….

Get up, stand up, Stand up for your rights.

Get up, stand up, don’t give up the fight.

you can reach Getinet by …. Getinetdinkayehu@gmail.com

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 28/09/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s