Nafxanyotaa mormuun wayyanee deggeruu ta’uu hin qabu.

By Getinet Dinkayehu

Duraan dursee dhimma giddu darban kessatti beekoota oromos dabalate dargaggotni oromoo hundi tokkuman waliin dhaabbachuun duula lellistota sirna ajjessa minilik fi azmari nafxanyotaa irratti banuun injifannon ilman nafxanyaa salphisuu fi sochii isaani fashalessu irra argame baaye’e kan nama gammachisu dha.Dula kana irrattii ilmaan oromoo hirmaattaan hundii kabajaafi galata guddaa qabdu.

Itti ansudhaan dhimma ani itti barreffama xiqqoo kana baressuf na kakase sodaa fi rakko  Adeemsa qabsoo oromoo gara fulduraa mudachuu danda’uu ilalchisee yadaa mataa kiyya kessa dedebi’uu  ibsuun ergaa kiyya dabarsu waanin barbaadefi dha. Akkuma beekamu ummatni oromoo bara minilik biyya isaa weeraree kaasee hangaa har’atti hallii cunqursa isaa addaa adda haa ta’u malee hidhaaf,ajjechaa fi manca’insa kana hin jedhamne jala jira.ummatni oromoo sirna ajjesaa motumma wayyanee jalatti gidiraa  hedduu argeera, baye’een ajjefamera bay’en mana hidhatti dararamaa jira.Ji’uma fulbaanaa kana kessa ilmaan oromoo 45  irrattii ragaa sobaa funaanuun wayyaneen murtii hidhaa irratti dabarsuun isaa ammas  sadarkaa gidiraa ummatni oromoo irra jirtu agarsisa .Bay’een mirgii isaa har’as dhitama jira ,arrabsamaa ,tuffatama jiraa,ilmaan oromoo warren maqaan afaan oromoo ta’e ille dandetti qabaniin hojii dorgomanii akka hin hojjenne otoo dandeetti qabani akka wan dandeetti hin qabneetti ilaalamuun harka wayyaa jalaan wayyaneen dhibba irraan ga’aa jirachuun bekama dha . Walumaa galatti sirni motumma wayyanee sirnoota darban irraa wan adda ta’ee wanni oromoof fidee afan ofiin dubbachuu fi maqaa afaan oromotin moggaafachu malee sirnaa foyya’a kabiraa fidee hin jiruu.Motumman wayyanee akka sirnoota nafxanyaa darbanii maqaa ormoon moggasuu yoo dhorkuu bateyyu garuu ilmaan oromoo Maqaa oromoo qaban ittin adda baafachuun  kara siyaasanis ta’ee kara dinagdeen dhibbaa adda addaa irraan gesisaa akka jirus waan hubachaa jirru dha. mirguma sabaf sablammotni afaan isaanitin akka dubbatan heyyamuu kanayyu wayyaneen dirqamee malee jaallatee miti kan ummatttotaaf kenne.Haa ta’u malee garuu ammayyuu utuu warra TPLF kanaaf danda’mee afaan oromoofi enyummaan oromoo utuu badee gammachuu isaaniti.Gaaffiin ummata oromoo yeroo amma garuu gaaffii Afaan isaan dubbachuu qofaa mitii gaaffii mirga abba biyyumaa gonfachuti malee.kanarraa kaanee wayyaneen oromoof bu’aa addaa fideera jenne yoo yadna ta’ee dogoggorre jirra.

Yeroo amma garuu dargaggotni  oromoo warreen tokko tokko nannoo Facebook fi social media irratti sochiin qabsoo isaanii gutummaan warra amaraa irratti malee wayyanee irratti qabsaa’uu waan dagatan fakkataa. gochaa badaa wayyaneen ummata oromoo irratti har’as gaggessa jirtuu dagatanii hojiin guyya guyya hojii nafxanyotuma qofaa irratti xiyyefatee ta’ee jirachuun mul’achaa jira.qabsoon tokkummaan dargaggotni oromoo yeroo amma nafxanyota irratti xiyyeffatee ol’antumman galmesisaa jirru kun wayyane irrattis  akkasumaan tokkumman waliin dhabbachuun  waan nurra egamudha .

Minilik du’eraa, amma kan qabsoofnuu minilik isaa du’ee irratti osoo hin taanee warreen ilaalchaa sirna minilik deebisuuf deman fi wayyaane irratti dha.sirnaa nafxenyaa balaaleffachuu  qofaa irratti yoo taate qabsoon kun garaa fulduraattis qabsoo oromoo midhuu danda’a.Ergamtotni wayyanee warreen akka Dani’eel Berhanefa yeroo ammaa dula nafxanyotaa fi oromoo giddutti gageggamaa jiruu giddu deemuun  waan ummata oromoof yaadan fakkaatanii akkasumas wayyaneen ummata oromoof akka waan foyya’aa wayii fidee godhanii diraamaa  umrii wayyanee dheressu hojjechaa jiruu.Harka biraan garuu ammas ummata oromoo mana hidhaatti naqaa jiruu.

Ji’uma kana kessalle ilmaan oromoo 45 ta’an irrattii ragaa sobaa funanuun wayyaneen murtii hidhaa itti murteessun gara jabina ummata oromoo irratti qabdu ifattii agarsisaa jirti.Haa ta’u malee garuu dargaggotni oromoo warren nafxanyaa irratti duula hamaa banaa jiran wa’ee kana  osoo hin kaasiin Ykn mormii isaani osoo hin dhagessisiin kan bira darban heddu taajjabera.kun maaliif ta’aa? Qabsoon oromoo sirna nafxanyaa qofarratti kan ta’uu qabuu?

Yeroo tokko tokko Cadree wayyaanee Bekkama kan ta’e Daniel birhane kan jedhamu kara Facebook isa deeme kaniin tajjaba jiru kessaa dargaggotni warruumti kan kenyaa(Oromo) ta’aan  kun demanii wanta inni waan oromoof yaaduu fakkatee maxxansuu gaafa jajjabessan nan arga.kun mal nutti agarsisaa? Barreffamotaa gochaa badaa wayyaneen irratti bobbaate jirtu saaxilu  maxxansulle kan dhaaban oromota bay’etuu jiruu.Maaliif?

Ani kanin jedhuu Ilmaan nafxanyotaa sirna  darbee debisuuf figaa jiranis ta’ee sirna wayyanee qixxuma balaleffachuu qabnaa dha.Yoo qabsoon Oromoo nafxanyoota qofarratti kan xiyyeffate fi yoo kan wayyanerratti qabsa’uu dhabnu taate ammas kun rakko guddaa fi qabsoo oromoo fulduraa kan laaffisuu dha .wayyaaneenis ta’ee nafxanyaan oromoof fira miti isaan lammanuu oromoof dinaa dha.Kessattuu dagaggotni oromoo warren baratan yeroo gocha akkasii godhaan oromootni biroon warren isaan ilalalnii dogoggoran bay’een akka jiran dagachuun nurra hin jiraatu.

Waanni ani akka dhunfaatti  dulaa ilmaan habashotaa yeroo ammaa nurratti gaggefamaa jiru irraa baradhee tokkumman ilman oromof dhabota oromoo giddutti umamu fulduraa ademsa qabsoo oromoo gabrumma jala basuuf godhamuu kessatti filannoo isa dhumaa akka ta’e dha .Dhabotni oromoo bakka heddutti ada ciciramani jiran  barumsaa amma kana fudhachuun wal giddutti araara busuun waliin dhabbachuun wayyanerratti duluun dirqama fi kan filanno adda biraa hin qabne  dha .

Dhumarratti ergaan  Dargggota oromoo addunyaa bakka hunda jiraniif qabuu: gochaa wayyaneen yeroo ammas ilmaan oromoo irrattii raawwachaa jirtuu kun sadarkaa hacucaa hamaa ummatnii oromoo jala jiruu agarsisaa. Kanaaf qabsoon kenyaa inni guddaan yeroo kamuu caalaa wayyanerrattii  xiyyeffachuu qaba kan jedhu dha .Tokkumaa amma ilmaan nafxanyotaa irratti umne kun wayyanerrattii laafuu hin qabuu. Yoon dogoggore na sirresuu dandeessu. Galatomaa.

Injifannoon ummata oromoof!!!

 

 

 

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 14/01/2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s